گاهی اوقات لحظاتی از اینده چاشنی تلخ کننده ی لحظات حالم می شود . 
این لحظات اند که باعث می شوند غم در چشمانم پیاده روی کنند و گریه در چشمانم بدو بدو ... 
گونه هایم را گلگون کند و فکر و اندیشه ام را تیره و تار ...
و می کشد ثانیه ها را و سپس ساعت ها را ... 
و در آخر تهی می کند خاطرات حالم را برای آینده ام ... 
‌                                                                                          مغز نوشته ای از اینجانب ....