سلام 

     جوانی از این دل این سرزمین پهنـــــــــــاور هستم .

    نویسنده نیستم اما مغزنوشته های زیبایی دارم که گهگاه خودشان را شکوفا می کنند.

     بهترین هایشان را با شما به اشتراک میگذارم ... 

     امیدوارم لذت ببرید ...

     التماس دعا 

     مخلصم 

     یا علی
                  Instagram : civiiran